Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Sluttrapporter

Publisert 20.08.08 av Lene Eikefjord


Her ligger alle sluttrapporter som er ferdig behandlet. Listen blir oppdatert fortløpende.

Byggkompetanse

Forbrukerrådets nye boligportal (Nettsted for råd og veiledning, kjøpe, ombygge eller leie bolig)
 

BA-nettverket (Møteplass for å dele kunnskap og samarbeide om utvikling av dataflyt og Building SMART for både anlegg og bygg.)

Organisatorisk læring (Raske og kollektive læringsprosesser i større organisasjoner.)

Treningsleir (Opplegg for å lære av resultater fra Byggekostnadsprogrammet prøvet ut på tvers av fag og bransjer.)

Nyttig Stolt og lønnsom - (Formidling av resultatene og erfaringene fra Byggekostnadsprogrammet til større grupper av BAE-aktører omkring i hele landet.)

Befri og bevare (Kunnskapsdeling og felles læring mellom rådgiver og entreprenørbedrift)

Opplæringssystem for bygningskyndige (Tilleggsutdannelse for de som skal utføre uavhengig kontroll – forslag til modell.)

Hurtig-Erfa (Metode for å omdanne byggfeil og individuell erfaring til gode løsninger som presenteres for alle.)

Organisasjonsutvikling og læring (Lean/Trimmet bygging/Involverende planlegging; erfaringer fra byggeprosjekter i Midt-Norge)

Riktig første gangen (Metodeverk for byggherrens oppgaver og prosesser)

Hvordan åpne lukkede permer (Søkemotor mot alle FoU-rapporter i BAE-næringen.)

 Nytt Bygg (Nettsted med verktøy, råd og opplæring i IKT-basert administrasjon tilpasset mindre byggebedrifter)

Bygg ned barrierene (Kartlegging og drøfting av hindringer og mulige tiltak for gode prosesser i byggeprosjekter.)

Lean Construction med fokus på planleggingsmetoden Last Planner(Uttesting av LEAN og Last Planner-metodene på et mellomstort prosjekt i Kristiansand.)

BuildingSMART (Kollektivt utviklingsarbeid knyttet til åpne digitale standarder og BIM på nasjonal og internasjonal arena.)

Bim i praksis (Omgjøring av kritiske bygningsdetaljer til digitale objekter i 3D med supplerende informasjon.)

Fra prat til praksis (Knippe av verktøy som kan be benyttes for å ta beslutninger som krever god analyse og forankring)

Byggsertifisering (Nettbasert verktøy for systematisk å kontrollere om byggverk oppfyller lover og forskrifter)

Konkurransegrunnlag NS 3450 (Veileder for hvordan man bør gå frem ved offentlig anskaffelse av bygg- og anleggsoppgaver)

Standarder for FDV (Oppdatering og utvikling av norske og internasjonale standarder for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av byggverk.)

Prosjekteringsplanlegging og prosjekteringsledelse (Veileder for byggherrer og bestillere og for de som skal utøve prosjekt- og prosjekteringsledelse i praksis.)

Lean Construction Norge  se også nettsiden www.fafo.no/lean (Nettverk som samler og deler kunnskap om LEAN-prosesser og –verktøy.)

Kunnskapsringen (Mentorbasert lederutviklingsprogram for kvinner i byggesektoren.)

Samarbeid og læring i byggnæringen BI (Kartlegging av samspillprosesser og kunnskapsspredning. Inngår som del av master i prosjektledelse på BI)

Norwegian Wood nettside og sluttrapport (Rådgivning til prosjekteringsgrupper i tidlig fase for å oppnå spesielt høy kvalitet på energi, materialbruk og universell utforming.)

Vann på avveier - en bransjeutfordring (Kollektiv reduksjon av material- og monteringsfeil i rørbransjen.)

IKT-styrt prosjektadministrasjon (Implementering av nye administrative verktøy i små og mellomstore bedrifter innen maler-, rør- og blikkenslagerfagene.)

Nasjonal database for byggkvalitet Rapporten (SINTEF Byggforsks nye nettsted for byggskader og byggdetaljer)

Hvordan unngå prosjekteringsfeil (Kartlegging av hvilke feil som oppstår i prosjekteringsfasen og hvordan disse kan unngås.)

Feilkostregistrering (Utvikling og implementering av verktøy som registrerer feil som identifiseres i produksjonsfasen.)

Veien til riktig utførte bygg (RUB) (Utredning og forslag til fremtidens bygningskontroll, og oppgradering av Byggsertifisering som system for kontroll av byggverk.)

Byggenæringens etter og videreutdanning I og II (Nasjonalt opplegg for systematisk etterutdanning av håndverkere.)

Beboernes tilfredshet med nybygde boliger (Kartlegging av boligbrukeres tilfredshet med byggeprosess, kjøp og bruk av boligen.)

Valuta for pengene  Veileder: Boligens brukbarhet (Kartlegging av  byggeprosjekters vellykkethet, hvilke kostnader de har og hva som skapte resultatet.)

eRISK (System for risikoanalyse og kvalitetskontroll av elektroanlegg i bygg.)

Bedre Bygg Billigere (Verktøy for å beregne og analysere års- og levetidskostnader ved prosjektering av bygg.)

Industrialisering og systematisering av boligbyggproduksjon (Kartlegging av status og muligheter for industriell fremstilling av boligbygg.)

Kvalitetssystem for små og mellomstore bedrifter (Veiledning til kvalitetsstandarden tilpasset mindre håndverks og entreprenørbedrifter.)