Kontakt oss:

Ved spørsmål kontakt:
Statens bygningstekniske etat
Kommunal- og regionaldepartementet
Byggenæringens landsforening

Byggekostnadsprogrammet

Publisert 18.08.08 av Lene Eikefjord


Byggekostnadsprogrammet har vært et 5 - årig samarbeid mellom myndighetene og byggenæringen. Programmets formål har vært å øke kvaliteten på det som bygges og samtidig øke lønnsomheten i næringen.

Programmet er nå avviklet, men på denne siden vil det ligge informasjon om alle prosjektene vi har levert. Sluttrapporter og andre vedlegg ligger tilgjengelig for alle under de tre fargeboksene til høyre på her på siden.

Bygg, Anlegg og Eiendomsnæringen (BAE) har et stort forbedringspotensiale i en periode hvor det bygges som aldri før. Produktivitet, holdninger og liten satsing på ny utvikling og innovasjon er utfordringer hos både arkitekter, ingeniører og entreprenører. Samtidig er mange forbrukere lite flinke til å stille krav til de som prosjekterer og bygger. Så hvem behøver å forbedre seg?

Byggekostnadsprogrammet ble startet i 2005 og er et femårs FoU-program. Den offentlige støtten er på totalt 80 mill.kr. (16 pr. år). Næringen er forpliktet til å bidra med minst like mye. Programmet er eid av Kommunal og regionaldepartementet (KRD) og rådet for Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE-rådet). 

Programmets formål: Å øke kvaliteten på det som bygges og samtidig øke lønnsomheten i næringen.

Programstyret har definert følgende tre fokusområder:

  • Bedre kundekompetanse
  • Økt produktivitet
  • Bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd

Programmets ambisjon er å gi hele næringen et kompetansemessig løft. Pr. i dag har vi rundt 30 prosjekter gående. Det er stilt krav om bred deltagelse av aktører i hvert prosjekt, og mer enn 150 ulike virksomheter deltar så langt i prosjektene.

Programmet vil bli målt på den effekt forbedringene gir, hos bedriftene og i kvaliteten på bygg. Det legges derfor stor vekt på resultatformidling og at bedriftene i næringen implementerer resultatene. Prosjektene retter seg mot kompetanseheving i så vel små som store bedrifter og forbedringene skapes for alle deler av bygge-prosessen.

På flere områder i programmet skjer det utvikling som bidrar til å styrke næringen også i den internasjonale konkurransen. Spesielt gjelder dette innenfor utveksling av digital informasjon, hvor nye åpne standarder og verktøy rasjonaliserer innlegging og bruk av alt fra kartdata til bygnings-tegninger. Både næring og norske myndigheter deltar i dette utviklings-arbeidet, som ligger i fremste rekke på verdensbasis.

Krav til samarbeid og resultatdeling er viktige premisser for alle prosjektene i Byggekostnadsprogrammet. Dette anses som helt nødvendig for å løfte hele næringen og for å oppnå målbare samfunnsøkonomiske forbedringer. Den solide viljen næringen så langt har vist til å dele bør kunne gi inspirasjon også til andre næringer.

 

I boksene til høyre finner du prosjektene i programmet.